Informácie, dokumenty

Info-dokumenty-ZANZIDôležité informácie, dokumenty a tlačivá

Návod na manipuláciu, skladovanie a montáž plechov + Záručné podmienky (súbor PDF)

Reklamačný poriadok pre pre fyzické osoby a nepodnikateľov (súbor PDF)

Reklamačný protokol na stiahnutie (súbor PDF)

Žiadosť o zmenu odberateľa na vydanej faktúre (súbor PDF)

Návod na montáž plastových vchodových dverí (súbor PDF)

Podmienky výmeny tovaru (súbor PDF)

Formulár na odstúpenie od zmluvy (súbor PDF)*
*Zákonná lehota 14 dní od prevzatia tovaru, počas ktorej spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy na kúpu tovaru alebo poskytnutie služby, platí výhradne v prípade kúpy tovaru alebo služby na ďialku ( napr. eshop, podomový alebo zásielkový spôsob predaja a pod.). Nevzťahuje sa ani na organizácie a podnikateľské subjekty, ani na výrobky vyrobené na objednávku.

Podmienky akceptácie objednávok pre súkromné osoby (súbor PDF)

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY (nové okno)

Technické dokumenty:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: pozinkovaný oceľový (trapézový) profil ZZ– TR8 (súbor PDF)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: pozinkovaný oceľový (trapézový) profil s organickým povlakom ZZ– TR8 (súbor PDF)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: pozinkovaný oceľový (vlnitý) profil ZZ–VL (súbor PDF)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH: pozinkovaný oceľový (vlnitý) profil s organickým povlakom ZZ–VL (súbor PDF)


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci (len fyzická osoba bez IČO) má podľa platných právnych predpisov (v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 14 dní od prevzatia tovaru. (Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (neplatí pre osobný nákup na prevádzke predávajúceho!) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe na prevádzke predávajúceho. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci plne zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (Formulár na odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu – PDF dokument)
 2. Záväzné podmienky pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 dní:
  a) kupujúci má nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 14 dní od prevzatia tovaru,
  b) kupujúci tovar môže odoslať predávajúcemu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru,
  c) tovar môže byť vrátený (najlepšie) v pôvodnom obale alebo v inom vhodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane návodov, záručného listu /ak bol vydaný/ a pod.), spolu s kópiou dokladu o kúpe. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru,
  d) tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy,
  e) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o zaplatení tovaru (faktúra) a sprievodný list s uvedením kontaktných údajov a čísla účtu kupujúceho,
  f) Spôsob vrátenia tovaru:
  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu prevádzku (ZANZI s.r.o., Haniska 429 /Areál Haniska/, 044 57 Haniska) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar prinesiete alebo odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.Neposielajte nám tovar späť na dobierku. Zaistite, aby bol vrátený tovar doručený v poriadku. Doporučujeme tovar poistiť, pretože nemôžeme niesť zodpovednosť za vrátený tovar, ktorý neobdžíme, alebo bol poškodený počas prepravy,
  g) priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v priemere cca 10 – 50 EUR / 1 ks tovaru (závisí od dopravcov – kuriérov, od hmotnosti zásielky a od počtu km).

  3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1. , je povinný kontaktovať predávajúceho písomne (zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy), a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu predávajúceho (ZANZI s.r.o., P.O.Box 45, 045 01 Moldava nad Bodvou), e-mailom na adresu zanzi@zanzi.sk alebo osobne na prevádzke predávajúceho.

  4. Po splnení podmienok podľa bodov 1 až 3 a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť,
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru na adresu kupujúceho. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  Tovar ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť!
  5. V prípade, že kupujúci nesplní podmienky na vrátenie tovaru bez udania dôvodu podľa bodov 1 až 3 , alebo doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou; tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť, alebo uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Odporúčame Vám tovar poistiť.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Zdieľať článok