MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV

Manipulácia:

S tabuľami trapézu musíme manipulovať v polohe zvislej. Tabule nesmú byť postavené na bočnú stranu, držať ich za spevnenú zámkovú časť. Z dôvodu bezpečnej manipulácie a tepelnej dilatácie sú výrobcom doporučené tabule maximálne do dĺžky 6000 mm.
Na rozmery dlhšie ako 6000 mm sa nevzťahuje záruka týkajúca sa dilatačných porúch trapézových profilov.

Skladovanie:

Ak po prevzatí trapézových plechov odberateľom nenasleduje okamžitá montáž, je nutné plechy skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. Je potrebné palety s plechom podložiť spádovými podložkami a to v dostatočnej výške nad zemou, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

skladovanie-trapezovych-plechov-zanzi
Ak sú trapézové plechy skladované dlhšie ako dva týždne, je potrebné jednotlivé tabule trapézov popodkladať drevenými dilatačnými lištami.
Skladovanie po dobu dlhšiu ako 2 mesiace sa považuje za porušenie záručných podmienok. V takomto prípade nebude môcť byť uznaná akákoľvek reklamácia týkajúca sa poškodenia povrchovej úpravy trapézových plechov.
Pravidlá pre skladovanie trapézových plechov platia rovnako aj pre všetky ostatné výrobky dodávané spoločnosťou ZANZI s.r.o.

Za škody vzniknuté neodborným skladovaním plechov dodávateľ nenesie zodpovednosť.

Zdieľať článok